Sociaal domein

Sociaal domein: Ondersteuning in visievorming en vaststelling beleid en plan van aanpak


Ook inwoners in uw gemeente hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de manier waarop zij leven en deelnemen aan de maatschappij. Inwoners die zelf, of samen met personen in hun omgeving, onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie. Zij moeten een beroep kunnen doen op ondersteuning door de gemeente. Zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

 

Veel gemeenten in Nederland hebben te maken met een toenemende vraag aan ondersteuning. Die zet de beschikbaarheid en betaalbaarheid onder druk. Dit geldt niet alleen voor begeleiding bij jeugd en volwassenen, doch ook voor de klassieke Wmo en het doelgroepenvervoer. Verschuiving naar de voorliggende voorzieningen is meer dan ooit nodig om bezuinigingen het hoofd te bieden.

 

Dat verlangt van de gemeente in de basis een heldere visie, een gedegen verordening en passend beleid. Zo nodig ook beheersmaatregelen die erop gericht zijn om de ondersteuning en voorzieningen binnen de budgettaire kaders beschikbaar te houden. Zodanig dat gedaan kan blijven worden wat nodig is voor de inwoners.  Zij die deze ondersteuning en voorzieningen daadwerkelijk en het hardst nodig hebben.

 

Mentiz ondersteunt u in uw visievorming, het vaststellen van de verordening en het creëren van een passend beleid. Dit alles met als doel het toekomstgericht beschikbaar en betaalbaar houden van de noodzakelijke ondersteuning van uw inwoners.

Onze kernwaarden daarbij zijn inwonergerichtheid, resultaatgerichtheid en efficiëntie.