Voor Gemeenten

Gemeenten hebben steeds dringender te maken met toenemende vraag en krimpende budgetten.
Van gemeenten wordt daarom inzicht en visie gevraagd. En op basis van die visie zullen gemeenten beleid moeten vaststellen en acties moeten uitvoeren (plan van aanpak) om grip te krijgen op de problematiek.
Vanuit onze praktijk herkennen we dat gemeenten hiermee regelmatig worstelen.

Ook zien we dat beleid  pas wordt ontwikkeld in een voorbereidingsfase van een aanbesteding. Door tijdsdruk wordt dan de benodigde kwaliteit voor uitvoering en beheersbaarheid daarvan onvoldoende geborgd. We zijn ervan overtuigd dat er een weg is om deze uitdagingen op de juiste manier te pakken.

Visie Mentiz

Mentiz gelooft dat:

 1. Van product georiënteerd naar een service gerichte aanpak de juiste weg is.
 2. Een goed georganiseerde samenwerking in de hele keten (burger, gemeente, leverancier/dienstverlener) de basis is.
 3. Gebruikmaken van de deskundigheid van de burger zelf en de leverancier gewenst en mogelijk is.
 4. Dat ook gedragsverandering van de burger nodig is. Accepteren dat er, met in achtneming van de rechtmatigheid, grenzen zijn aan de invulling van de behoefte.
 5. Dat ook versterking van de rol van de consulent wenselijk is. Meer gesteund door beleid, verordening en verrijking van de deskundigheid.
 6. Doen wat nodig is voorop staat, niet meer doch zeker ook niet minder.

  

Mentiz heeft ruime ervaring met onder andere:

Coördinatie, uitvoering en begeleiding inkoop/aanbestedingsproces binnen de Wmo, Jeugdwet en het doelgroepenvervoer. Onder andere:

  • Hulp bij het huishouden
  • Doelgroepenvervoer
  • Hulpmiddelen inclusief collectieve uitleen
  • Woonvoorzieningen
  • Trapliften
  • Sociaal/medisch advies en GPK
  • Deurautomaten